Press clippings in Vietnamese:

Các bài báo bằng tiếng Việt:

 

1.    Tạp chí Tia Sáng của Bộ Khoa Học Công Nghệ số tháng 8.2004 trang 20-21

2.    Người Viễn Xứ,  July 26, 2004

3.    Người Viễn Xứ,  July 29, 2004

4.    Người Viễn Xứ, December 24, 2004

5.    VietnamNet, February 17, 2005